Lön

HR-servicecenter är din kommuns samarbetspartner i frågor gällande lön, pension och system som hanterar din eller dina medarbetares anställning.  För att medarbetaren ska få rätt lön i rätt tid är det viktigt att tänka att attestera poster i tid och se till att underlag och anställningsavtal kommer in i tid till HR-servicecenter.

Attestera poster i systemet

För att medarbetaren ska få rätt lön i rätt tid behöver du attestera poster i systemet innan det stängs för lönekörning. Se på sidan Tidplan när systemet är stängt.

  • En frånvaro som inte blir attesterad i tid kan leda till att medarbetaren får en löneskuld.
  • Om sjukfrånvaro inte attesteras kan det leda till att Försäkringskassan inte får meddelande och då får medarbetaren ingen sjukersättning.
  • Avvikande tjänstgöring för timavlönad som inte attesteras leder till att medarbetaren inte får lön för sin arbetade tid.

Underlag

Underlag måste innehålla rätt uppgifter för att vi ska kunna hantera och registrera underlaget så fort som möjligt. Manuella underlag måste vara hos HR-servicecenter senast den 10:e innevarande månaden för att vi ska kunna registrera det i tid till kommande utbetalning. Sent inkomna underlag hanteras i mån av tid.

De underlag som inte är rätt ifyllda returneras för komplettering och korrigering. Saknas kommuninformation kan vi inte returnera underlaget. Detta med anledning av att vi är stöd till sex kommuner och ett flertal kommunala bolag.

Kontrollera att underlaget är rätt ifyllt och att dessa uppgifter finns med:

  • namn
  • personnummer
  • kommun

Underlag som kräver attest måste också innehålla:

  • din underskrift (i egenskap av chef)
  • namnförtydligande

Anställningsavtal

Det är viktigt att anställningsavtalen kommer in till HR-servicecenter i god tid före anställningens startdatum. Det är först när anställningsavtalet är registrerat som medarbetaren kommer med i lönesystemet och lön kan betalas ut. I vissa fall måste anställningsavtalet vara registrerat för att det ska skapas inloggning till nätverk, e-post adress, tillgång till mappstruktur, åtkomst till olika systemstöd.

Anställningsavtal i rätt tid prioriteras

Tänk på att anställningsavtal som kommer in till HR-servicecenter i rätt tid prioriteras framför de som kommer in för sent. En rutin som din kommun och HR-servicecenter är överens om i vårt samarbete.