Bjuvs kommun – Ax till limpa

Samverkan HR-servicecenter – Ax till limpa

Inom samverkan HR-servicecenter används ofta begreppet ”ax till limpa”. Det ska symbolisera vikten av ett gott samarbete mellan samverkande kommuner och HR-servicecenter där vi alla har en viktig del i en fungerande process. Något händer hos samverkande kommun och HR-servicecenter tar vid enligt uppdrag och därefter fortsätter processen hos samverkande kommuner.

HR-servicecenters uppdrag utgår från en tjänstebeskrivning som är indelad i tre huvudgrupper; hantera lön och ersättning, pensionshantering samt systemförvaltning. I dessa tre huvudgrupper finns olika processer och aktiviteter definierade. Utifrån ax till limpa är aktiviteterna uppdelade på vad HR-servicecenter ska utföra och vad samverkande kommun ska utföra. Som ett komplement till tjänstebeskrivningen finns också ett Service Level Agreement, SLA, servicenivåöverenskommelse som tydliggör vem som gör vad inom området lönerelaterade tjänster.

Ansvar – ax till limpa

De aktiviteter som kommunen ansvarar för kan fördelas på olika funktioner efter hur kommunen är organiserad. Inför driftstart har projektgruppen gått igenom processerna som finns i HR-servicecenters uppdrag och identifierat aktiviteter som påverkas hos Bjuvs kommun utifrån ax till limpa. Därefter har Bjuvs kommun ansvarat för att fördela och omfördela aktiveter till rätt funktion. Vilka funktioner som blir berörda och vilka aktivitet det gäller kommer att kommuniceras av HR-avdelningen.

HR-servicecenter är utförare

HR-servicecenter är utförare för samverkande kommun och kan inte ta ställning eller beslut som rör bland annat ändring av lön, anställning med mera. Här har närmaste chefen i frågan detta beslutsansvar. Det innebär att beslut attesteras av chef och underlag som påverkar medarbetarens lön och lämnas till HR-servicecenter måste vara undertecknade av närmaste chef. Med anledning av att HR-servicecenter är utförare måste underlag innehålla medarbetarens personnummer, 10 siffror. Detta för att säkerställa identifikation och kvalitetssäkra leveransen.