NKI 3,9 för HR-servicecenter 2022

När HR-servicecenter frågade chefer och chefsstöd runtom i Familjen Helsingborg om hur nöjda de är med servicenivån landade NKI (Nöjd Kund Index) sammantaget på 3,9 (på en skala 1-5).

– Vi hade som mål att ligga på 4,0, nu nådde vi inte riktigt ändra fram. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vår service gentemot våra samverkanspartner. Att löpande genomföra denna typ av servicemätning är viktigt för oss säger Carl-Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef.

Även i förra undersökningen 2021 landade NKI på 3,9 och var således oförändrad.

Av dem som svarade på enkäten arbetar 68 procent som chefer och resten som chefsstöd i olika roller. En tredjedel har kontakt med HR-servicecenter en eller flera gånger i veckan medan 4 av 10 svarar att de har kontakt en gång i månaden.

92 procent tycker det är lätt att få kontakt med HR-servicecenter.

– Kunskapen om hur man når HR-servicecenter ökar, att vi är nåbara både via supporten och ärendehanteringssystemet. Vi har i princip aldrig riktigt långa svarstider, det mäts och följs upp löpande.

Flera personer har efterfrågat en chattfunktion för enklare frågor och för dessa kommer ett positivt besked:

Vi jobbar just nu med att införa en chattfunktion som ska vara i drift i slutet av andra kvartalet 2023. För vissa typer av frågor ger det en ökad service då chatroboten alltid är redo oavsett tid på dygnet.

På frågan ”Jag vet vilka tjänster HR-servicecenter utför och levererar” svarar 75 procent ja.

– Det är lätt att blanda ihop HR-servicecenters uppdrag, att hantera lön- och pensionsadministration, med arbetsgivarens HR-funktion. Här finns det också förbättringspotential i att få ut information till chefer och chefsstöd i respektive samverkande kommun.

Detsamma gäller frågan om deltagarna i enkäten ”vet vilka förväntningar jag kan ha avseende svarstider på olika tjänster från HR-servicecenter” där 65 procent svarar ja.

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA, en servicenivåöverenskommelse mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Dokumentet visar vad HR-servicecenter, samverkande kommuner och chef eller chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster. Du kan läsa mer om det här.

FAQ