Samverkan och samarbetsmodell

När kommuner samarbetar med varandra använder man oftast begreppet samverkan, vilket också är det begrepp som används i kommunallagen. Kommuner kan samarbeta genom samverkansavtal inom ett flertal områden. 

Samarbetsmodell

För HR-servicecenter är det viktigt att ha ett nära samarbete med våra kunder. Vi erbjuder därför en samarbetsmodell för att gemensamt

 • skapa en tydlig struktur
 • ha en öppen dialog
 • utveckla samarbetet
 • utveckla den upplevda kundresan
 • verka för det gemensamma ägandet och ansvaret

Ägarråd

På den strategiska nivån deltar HR-/personalcheferna från respektive kommun, enhetschef arbetsgivarenheten från HR-avdelningen i Helsingborgs stad, HR-direktör Helsingborgs stad samt enhetschef från HRSC. Ägarrådet träffas minst tre gånger om året.

Uppdrag

 • Beslutar om förändringar av tjänsteutbud
 • Strategisk utveckling av tjänsteutbud.
 • Beslutar om målbild för vidare utveckling av gemensamma processer, tjänster och samarbete.
 • Beslutar om styrande principer för utveckling och färdplan framåt.
 • Uppföljning och utvärdering av HR-servicecenters tjänster, servicenivåer och färdplan.

Operativa rådet

På den operativa nivån deltar representanter från varje kund och HR-servicecenters sektionschefer och utbildnings- och kommunikationsutvecklare. Operativa rådet träffas minst sex gånger per år.

Uppdrag

 • Omvärldsbevaka och lämna utvecklingsförslag till strategisk nivå – Ägarrådet.
 • Ta fram beslutsunderlag om förändring till strategisk nivå – Ägarrådet.
 • Uppföljning och utvärdering av tjänsteleverans och servicenivåer.
 • Ansvara för att starta upp och säkerställa genomförandet i operativa arbetsgrupper utifrån beslutad färdplan.

Kommunspecifika frågor

HR-servicecenter träffar regelbundet respektive kommun för att lyfta kommunspecifika frågor.

Tjänstebeskrivning

Som bilaga till samverkansavtalet finns en tjänstebeskrivning som är uppdelad i olika kategorier:

 • Hantera lön och ersättningar
 • Systemförvaltning
 • Pensionshantering
 • Support

Service Level Agreement, SLA, inom lönerelaterande frågor

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA, en servicenivåöverenskommelse mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Dokumentet visar vad HR-servicecenter, samverkande kommuner och chef eller chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Syftet med att införa detta SLA är att skapa en tydlighet i vem som gör vad och vilka förväntningar  som gäller i leverans till och från HR-servicecenter. Målet är att förbättra kvalitén, effektivisera och skapa ett enhetligt arbetssätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ