Samverkan och samarbetsmodell

När kommuner samarbetar med varandra använder man oftast begreppet samverkan, vilket också är det begrepp som används i kommunallagen. Kommuner kan samarbeta genom samverkansavtal inom ett flertal områden. 

Samarbetsmodell

För HR-servicecenter är det viktigt att ha ett nära samarbete med våra kunder. Vi erbjuder därför en samarbetsmodell för att gemensamt

  • skapa en tydlig struktur
  • ha en öppen dialog
  • utveckla samarbetet
  • utveckla den upplevda kundresan
  • verka för det gemensamma ägandet och ansvaret

Ägarråd

På den strategiska nivån deltar HR-/personalcheferna från respektive kommun, enhetschef arbetsgivarenheten från HR-avdelningen i Helsingborgs stad, HR-direktör Helsingborgs stad samt enhetschef från HRSC. Ägarrådet träffas minst tre gånger om året.

Uppdrag

  • Beslutar om förändringar av tjänsteutbud
  • Strategisk utveckling av tjänsteutbud.
  • Beslutar om målbild för vidare utveckling av gemensamma processer, tjänster och samarbete.
  • Beslutar om styrande principer för utveckling och färdplan framåt.
  • Uppföljning och utvärdering av HR-servicecenters tjänster, servicenivåer och färdplan.

Operativa rådet

På den operativa nivån deltar representanter från varje kund och HR-servicecenters sektionschefer och utbildnings- och kommunikationsutvecklare. Operativa rådet träffas minst sex gånger per år.

Uppdrag

  • Omvärldsbevaka och lämna utvecklingsförslag till strategisk nivå – Ägarrådet.
  • Ta fram beslutsunderlag om förändring till strategisk nivå – Ägarrådet.
  • Uppföljning och utvärdering av tjänsteleverans och servicenivåer.
  • Ansvara för att starta upp och säkerställa genomförandet i operativa arbetsgrupper utifrån beslutad färdplan.

Kommunspecifika frågor

HR-servicecenter träffar regelbundet respektive kommun för att lyfta kommunspecifika frågor.

Tjänstebeskrivning

Som bilaga till samverkansavtalet finns en tjänstebeskrivning som är uppdelad i olika kategorier:

  • Hantera lön och ersättningar
  • Systemförvaltning
  • Pensionshantering
  • Support

Service Level Agreement, SLA, inom lönerelaterande frågor

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA 1.0, en servicenivåöverenskommelse mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Dokumentet visar vad HR-servicecenter, samverkande kommuner och chef eller chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Syftet med att införa detta SLA är att skapa en tydlighet i vem som gör vad och vilka förväntningar  som gäller i leverans till och från HR-servicecenter. Målet är att förbättra kvalitén, effektivisera och skapa ett enhetligt arbetssätt. SLA 1.0.